Doplnkové služby

Je dôležité si uvedomiť, že Vám nedokážeme pomôcť, pokiaľ nemáte všetky potrebné podklady k všetkým Vašim záväzkom. Pre tých z Vás, ktorí máte málo času, alebo sa Vám už z akéhokoľvek dôvodu nechce strácať čas na komunikáciu s veriteľmi, exekútorskými úradmi, súdmi, inkasnými spoločnosťami, rozhodcovskými súdmi (na Slovensku ich je v súčasnosti 132), advokátskymi kanceláriami – ponúkame Vám nižšie uvedenú pomoc.


V zásade však platí:

  1. V prípade, pokiaľ máte kompletné podklady o stave Vašich záväzkov, po ich predložení Vás budeme do troch pracovných dní kontaktovať s informáciou, v ktorých konkrétnych veciach sme schopní Vám pomôcť. Záväzky, o ktorých sme presvedčení, že v nich neuspejeme – neriešime!
  2. V prípade, pokiaľ nemáte ustálený okruh Vašich veriteľov – za 10 eur Vám vieme zabezpečiť ich (kompletnú) identifikáciu.
  3. V prípade, pokiaľ nedisponujete právnymi skutočnosťami, záväzkovými zmluvami, dodatkami ku zmluvám, výzvam zo strany veriteľa, informáciami o čiastkových plneniach, listinami preukazujúcimi zmeny v osobách veriteľov, platobnými rozkazmi, povereniami vydanými príslušnými Okresnými súdmi, upovedomeniami vydanými príslušnými exekútorskými úradmi, číslami exekučných spisov, výškami nesplatených istín, úrokov z omeškania, trovami súdnych a exekučných konaní, zostatkovými dlžnými čiastkami a pod. - za 20 eur Vám vieme zabezpečiť identifikáciu každého Vášho záväzku. Následne Vás budeme kontaktovať s informáciou, v ktorých konkrétnych veciach sme schopní Vám pomôcť. Záväzky, o ktorých sme presvedčení, že v nich neuspejeme – neriešime!

Ako minimálne má vyzerať podrobný opis Vašich záväzkov najdete TU.


Podrobná identifikácia záväzkov Cena
Identifikácia 1-4 záväzkov (cena za 1 ks) 20€
Identifikácia 5-10 záväzkov 100€
Každý ďalší záväzok nad 10ks 10€Exekučné právo

Nútený výkon súdneho rozhodnutia je najzávažnejším zásahom do majetkových práv, ktorý má vplyv na celkové sociálne zázemie človeka a jeho psychickú pohodu. Od roku 1995 je výkon rozhodnutí vykonávaný súdnymi exekútormi. Dnes je obvyklou praxou súdnych exekútorov siahať na celý majetok dlžníka bez ohľadu na zásadu primeranosti, ktorá je jednou zo základných zásad exekúcie.

Pokračovať »

osobný bankrot

Na Slovensku je uzákonený od roku 2006, avšak len veľmi mizivé percento dlžníkov túto možnosť v skutočnosti využilo. Štatistiky však naznačujú, že využívanie tejto možnosti pomaličky rastie, avšak stále je to len veľmi malé percento obyvateľstva. Tento spôsob riešenia osobných finančných problémov je bežný v USA, Spojenom Kráľovstve a aj v Nemecku.

Pokračovať »