Exekučné právo

Nútený výkon súdneho rozhodnutia je najzávažnejším zásahom do majetkových práv, ktorý má vplyv na celkové sociálne zázemie človeka a jeho psychickú pohodu. Od roku 1995 je výkon rozhodnutí vykonávaný súdnymi exekútormi. Dnes je obvyklou praxou súdnych exekútorov siahať na celý majetok dlžníka bez ohľadu na zásadu primeranosti, ktorá je jednou zo základných zásad exekúcie. Vykonávací právny predpis – exekučný poriadok, poskytuje dlžníkovi viacero možností, ako sa proti neprimeranému výkonu exekúcie brániť. Je len na dlžníkovi, či sa rozhodne svoje práva využiť, alebo ostane pasívnym.

Najmä ak má dlžník postavenie spotrebiteľa, čo je v drvivej väčšine prípadov, je postačujúca len malá procesná aktivita dlžníka, a svoje práva vie hájiť veľmi efektívne. Zásada ochrany spotrebiteľa totiž prevažuje nad zásadami zmluvnej voľnosti a zmluvnej rovnosti. Nevyhnutným predpokladom obrany povinnej osoby (dlžníka) je však jeho aktívny prístup.

Ak máte za to, že sa voči vám vedie exekúcia neoprávnene alebo neprimerane, prípadne máte blokovaný majetok, ktorý exekúcii nepodlieha, alebo akékoľvek iné otázky v súvislosti s exekúciou, neváhajte nás kontaktovať.

  1. Siahol vám súdny exekútor na celý Váš príjem?
  2. Bolo vám doručené upovedomenie o začatí exekúcie s trovami exekúcie až o 100 % vyššími, ako je celková vymáhaná suma?
  3. Dostali ste sa z dôvodu blokovania majetku do nepriaznivej finančnej a životnej situácie?
  4. Vykonáva sa exekúcia na majetok, ktorý nie je vo vašom vlastníctve, alebo chce exekútor spísať majetok, ktorý nie je váš?
  5. Bol vám zablokovaný účet skôr, ako vám exekútor oznámil začatie výkonu exekúcie?
  6. Vykonáva sa exekúcia na vyššiu časť mzdy alebo dôchodku, ako je povolené zákonom?
  7. Nechce sa s vami exekútor dohodnúť na splátkovom kalendári?


Exekučné právo

Nútený výkon súdneho rozhodnutia je najzávažnejším zásahom do majetkových práv, ktorý má vplyv na celkové sociálne zázemie človeka a jeho psychickú pohodu. Od roku 1995 je výkon rozhodnutí vykonávaný súdnymi exekútormi. Dnes je obvyklou praxou súdnych exekútorov siahať na celý majetok dlžníka bez ohľadu na zásadu primeranosti, ktorá je jednou zo základných zásad exekúcie.

Pokračovať »

osobný bankrot

Na Slovensku je uzákonený od roku 2006, avšak len veľmi mizivé percento dlžníkov túto možnosť v skutočnosti využilo. Štatistiky však naznačujú, že využívanie tejto možnosti pomaličky rastie, avšak stále je to len veľmi malé percento obyvateľstva. Tento spôsob riešenia osobných finančných problémov je bežný v USA, Spojenom Kráľovstve a aj v Nemecku.

Pokračovať »