Najčastejšie otázky

1. Čo je osobný bankrot?

Zákonná možnosť fyzických osôb, ako sa zbaviť svojich dlhov.

2. Ako zistím, či spĺňam podmienky pre osobný bankrot?

Je možný, ak dlžník preukáže poctivý zámer vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov a jeho majetok je v hodnote minimálne 1659,70 Eur.

3. Je možné vykonať osobný bankrot aj zo zahraničia?

Áno, v prípade, ak sa dáte zastupovať spôsobilou osobou alebo našou kanceláriou.

4. Čo musím urobiť, aby som bol oddĺžený?

Je potrebné podať návrh na konkurz s osobným bankrotom./Tento za Vás vypracujeme a podáme už za 149,99 Eur/

5. Čo je to konkurzné konanie?

Pre dlžníka znamená to, že jeho majetok bude speňažený na úhradu dlhov. Je to prvá fáza, ktorú majú osobné bankroty, bez ktorej tento proces nie je možný. Prebehne vtedy, keď majetok dlžníka postačuje aspoň na úhradu nákladov konkurzu, čo tvorí 1659,70 Eur.

6. Je možné oslobodenie od súdneho poplatku 664 Eur?

Nie, tento poplatok slúži ako odmena predbežného správcu.

7. Akých vysokých dlhov je možné sa zbaviť?

Akýchkoľvek. Osobný bankrot je však výhodný pri dlhoch, ktoré sú minimálne 10 000 Eur, pretože tu je povinnosť platiť maximálne 70% príjmu počas 3 ročnej skúšobnej doby a poplatky súdu.

8. Čo znamená skúšobná doba?

Je to 3-ročné obdobie, ktoré nastáva najneskôr po skončení prvej fázy – konkurzu. Začína sa povolením osobného bankrotu. Dlžník má počas nej určité obmedzenia týkajúce sa jeho právnych úkonov a je povinný odovzdať maximálne (aj menej) 70% svojich príjmov ustanovenému správcovi na úhradu (časti) svojich dlhov ku koncu každého roka.

9. Musím mať nejaký príjem, keď chcem osobný bankrot?

Áno, je potrebné, aby mal dlžník aspoň určitý preukázateľný príjem.

10. Ako dlho osobný bankrot trvá?

Záleží od množstva záväzkov, speňažovaného majetku a ďalších okolností. Štandardne 3 a pol roka, pričom skúšobná doba sú 3 roky, a prvá fáza cca 6 mesiacov.

11. Kto je správca?

Je to osoba ustanovená súdom, ktorý vedie konania. Dlžník je povinný na jeho požiadanie preukazovať rôzne skutočnosti, ktoré si vyžiada situácia. Vedie konkurzné konanie tak, aby bol splnený jeho účel, a speňažuje majetok dlžníka.

12. Kde bude osobný bankrot prebiehať?

Na konkurznom súde v sídle kraja, kde má dlžník bydlisko.

13. Ako to ovplyvní môj život?

Obmedzenia sa týkajú niektorých právnych úkonov a povinnosti preukazovania rôznych skutočností a obmedzenia niektorých právnych úkonov.

14. Aká je úspešnosť osobného bankrotu?

Ak dlžník plní povinnosti počas skúšobného obdobia a sú splnené vopred stanovené podmienky, tak 100%.

15. Čo s dlhmi, ktoré nebudú pokryté zo speňaženého majetku (resp. sumy 1659,70 Eur)?

Tieto dlhy sa stávajú nevymáhateľné právoplatným uznesením súdu o odĺžení.

16. Čo sa stane po skončení procesu?

Vaše nesplatené dlhy sa stávajú nevymáhateľnými.Exekučné právo

Nútený výkon súdneho rozhodnutia je najzávažnejším zásahom do majetkových práv, ktorý má vplyv na celkové sociálne zázemie človeka a jeho psychickú pohodu. Od roku 1995 je výkon rozhodnutí vykonávaný súdnymi exekútormi. Dnes je obvyklou praxou súdnych exekútorov siahať na celý majetok dlžníka bez ohľadu na zásadu primeranosti, ktorá je jednou zo základných zásad exekúcie.

Pokračovať »

osobný bankrot

Na Slovensku je uzákonený od roku 2006, avšak len veľmi mizivé percento dlžníkov túto možnosť v skutočnosti využilo. Štatistiky však naznačujú, že využívanie tejto možnosti pomaličky rastie, avšak stále je to len veľmi malé percento obyvateľstva. Tento spôsob riešenia osobných finančných problémov je bežný v USA, Spojenom Kráľovstve a aj v Nemecku.

Pokračovať »